İKAS
ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA

1. İKAS faaliyetlerini çevre bilinciyle gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir. Bu bağlamda İKAS çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın temel bileşeni olarak görmektedir. İKAS bu Çevre ve Sosyal Politika ile faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı çevresel ve sosyal etkilerini yönetmeyi amaçlamaktadır.

Bu Politika, İKAS’ın tüm çalışanlarını ve faaliyetlerini kapsar. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, İKAS’ın çevresel çabalarının genel çerçevesini oluşturur.

İKAS şunları taahhüt eder:

 • Çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek,
 • Çevresel ve sosyal performansını sürekli olarak geliştirmek,
 • Çevresel ve sosyal performansını düzenli olarak raporlamak,
 • Çevresel ve sosyal konularda paydaşlarıyla danışmak.

2. İKAS, çevresel ve sosyal kalkınmanın öneminin ve sağlayacağı uzun vadeli faydalarınfarkındadır. İKAS, kendi faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmeyitaahhüt eder. Bu doğrultuda İKAS doğrudan etkilerini çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde yönetmeyi hedeflemektedir. İKAS’ın faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiler düzenli olarak izlenmekte ve azaltma hedefleri belirlenmektedir. İş faaliyetlerinde tüm yasal düzenlemelere ve çevresel yükümlülüklere tam uyumu sağlamak için çevre üzerindeki tüm etkilerini takip eder. Ülkemizin ve dünyanın doğal kaynaklarının korunmasını, verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak için çaba harcar ve faaliyetlerinden kaynaklanan herhangi bir çevresel etkiyi kontrol etmeyi ve azaltmayı taahhüt eder ve paydaşlarının da benimsemeleri için teşvik eder. Enerji tüketimini, su tüketimini, kaynak tüketimini azaltmaya odaklanır ve doğal kaynakları etkili bir şekilde kullanır.

3. İKAS, kaynak tüketimini ve atık oluşumunu azaltmak için gereken önlemleri almayı taahhüt etmektedir. İKAS sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede önem taşıyan yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, geri dönüşüm ve atıkların azaltılması alanlarındaki projeleri destekler ve finansa ettiği projelerde maksimum sosyal ve çevresel faydayı gözetir. Atık oluşumunun önlenmesi, atıkların azaltılması, geri dönüşümün artırılması kapsamında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri dikkate alınarak mümkün olduğunda atıkların kaynak olarak kullanılmasına öncelik vermektedir.

4. İKAS operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını mümkün olduğunca en aza indirecek planlamalar yapmaktadır.

5. İKAS, insan kaynaklarını temel bir değer olarak görmekte olup, çalışanlarını işe alırken ve yönetirken iş -yaşam dengesi, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı, müşterilerini ve tedarikçilerini seçerken eşit fırsatlar sağlamayı amaçlamaktadır.

6. İKAS, yasal yükümlülüklerini yerine getirme, çevresel ve sosyal farkındalığı destekleme, sürdürülebilirlik odaklı olma, performansını sürekli olarak iyileştirme ve bilgilerini aktarma konusunda kararlıdır.

7. İKAS, yürürlükteki ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uyum sağlayarak Çevresel ve sosyal şartları ile uyumlu olmayan faaliyetleri finanse etmez. Çevre ve Sosyal politika ve standartların geliştirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimde kalır ve işbirliği yapar.

8. İKAS, Çevre ve Sosyal Politikası’nın etkin bir şekilde uygulanması ve sürdürülebilmesi için gerekli kapasiteyi ve organizasyonu sağlamayı, rehberlerle ve üçüncü taraflarla ilişki kurmayı taahhüt eder.

9. Çevresel ve Sosyal Politika ile ilgili eğitim ihtiyaçları tespit edilmekte ve çalışanlara kapasitelerini artırmak için gerekli eğitimler verilmektedir.

10.İklim değişikliği konusunda halkın bilinçlendirilmesi için kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar ile gönüllü faaliyetler desteklenmektedir.

11. İKAS atık oluşumunu önlemeyi, atığı azaltmayı, geri dönüşümü artırmayı, geri kazanımı ve yeniden kullanımı önceliklendiren ve mümkün olduğu kadar atığı bir kaynak olarak kullanmayı ilke edinir.

12. Çevresel performansını iyileştirmeye yönelik hedefler belirler, eylemleri planlar, sonuçları takip eder ve sürekli iyileşmeye odaklanır.

13. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği ile mücadele açısından büyük öneme sahip olan yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, geri dönüşüm ve atık azalımı alanlarında projelerini desteklemeye çalışır ve çevresel ve sosyal fayda sağlamayı hedefler.

14. İşyerinde çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü önemser. Her ay yetkililer tarafından kontrol edilir, güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya çabalar, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye çalışır.

15. İKAS’ın doğrudan ve dolaylı çevresel ve sosyal faaliyetlerinin performansı sürekli iyileştirme amacıyla yıllık olarak gözden geçirilmektedir. İKAS operasyonlarından ve finansman faaliyetlerinden doğrudan ve/veya önemli ölçü de etkilenen herhangi bir taraf İKAS web sitesinden ( https://ikas.com/tr ya da [email protected] ) e-posta adresi üzerinden şikayette bulunabilir. Alınan şikâyetler sistematik olarak kaydedilir, zamanında yanıtlanır ve periyodik olarak üst yönetime raporlanır.

16. Bu Politikanın takibinden ve güncellemesinden, onaylanmasından ve yürürlükten kaldırılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Politika ilgili mevzuatlarda değişiklik olması, ihlallerin ortaya çıkması veya iyileştirme ihtiyacı doğması durumlarında güncellenir. Bu Politikayla ilgili tüm güncellemeler, İKAS internet sitesi aracılığıyla kamu ile paylaşılır.

YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ

İKAS E-Ticaret Altyapı hizmeti kapsamında kullanıcılar tarafından satışı yasak olan ürünler listesi:

 • Silah ve mühimmat
 • Alkollü içecekler
 • Tütün ürünleri
 • Kumar oynatılmasına elverişli ürünler o Radyoaktif malzemeler
 • Bağlanmamış asbest liflerinin oluşturduğu ürünler
 • 2,5 km'yi aşan sürüklenen pelajik uzatma ağları balıkçılığı ürünleri
 • Pornografik ürünler
 • Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler
 • Reçeteli verilen ilaçlar
 • Terör mevzuatı kapsamına giren ürünler
 • Bitcoin gibi kripto para birimleri
 • Üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler
 • Ambargolu mallar
 • Hisse senedi, fon, sigorta, vb. her türlü finansal ürün
 • Devlet gizli bilgi ve belgeleri
 • Fetüs cinsiyet teşhisine yönelik ürün
 • Kişisel gizliliğe zarar veren her türlü ürün
 • Elektronik Sigaralar
 • Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımı satışı
 • Zararlı veya sömürücü zorla çalıştırma/çocuk işçilik biçimlerini içeren imalat veya faaliyetler
 • Türk hukuku kapsamında yasa dışı herhangi bir ürünün imalatı ve/veya ticareti
 • Sökülebilir amianto fiberin imalatı, ticareti veya kullanımı
 • PCB (Poliklorlu bifeniller) veya tehlikeli kimyasallar içeren ürünlerin imalatı, ticareti, kullanımı, depolanması veya nakliyesi
 • Uluslararası yasaklı böcek ilaçları, böcek kovucular veya ozon tabakasını delen maddelerin imalatı veya ticareti
 • CITES'e (Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) tabi olan yaban hayatı veya yaban hayatı ile ilgil ürünlerin ticareti
 • Basel Sözleşmesi ve ilgili düzenlemelere uymayan sınır ötesi atık ve atık ürün ticareti
 • RAMSAR Sözleşmesi'nde tanımlanan sulak alanlarda yapılan faaliyetler
 • Konaklama ülkesinin biyoçeşitlilik ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili yasal mevzuatı veya uluslararası anlaşmalar tarafından yasaklanan faaliyetler
 • Kitle imha silahları ve kara mayını üreten şirketler.

İKAS; ilgili listede sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere, mevzuattan, yönetmeliklerden veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalardan kaynaklı yasa dışı sayılan veya uluslararası yasaklara tabi olan diğer ürünlerin satışını tespit etmesi durumunda, Kullanıcı altyapısını derhal sunucularından silme ve hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.

contact-person
contact-person
contact-person

Sorunuz mu var?

Hemen Arayın!

0850 255 18 39