ikas hızıyla e-ticaret sitenizi açın:

0850 255 18 39
Sizi Arayalım
GirişimcilikMar 30, 2022

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? Özellikleri Nelerdir?

Boran Özgül
İçerik Pazarlama Uzmanı
Limited şirket nedir

Türk Ticaret Kanunu‘nda yer alan 6782 sayılı 503. maddeye göre “İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyet koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirkete Limited Şirket denir.” 

Türk ticaret kanununun deyimine göre, ilk önce ne iş yapacağınıza karar verin. Buna karar verdikten sonra birden fazla ortakla çalışmak istiyorsanız bunu bir Limited Şirket çatısı altında yapmanız gerekir.

Limited Şirket En Az Kaç Ortakla Kurulur?

Bilindiği gibi tek bir ortakla da Limited Şirket kurabilirsiniz. Ortak sayısı 50‘den fazla olamaz.

Limited Şirket Kısaltması Nasıl Yazılır?

TDK’ya göre limitet kelimesi İngilizce limited olarak yazıldığı için kısaltması Ltd. biçimindedir ve bu kullanım gelenekselleşmiştir. Büyük harflerle LTD. ŞTİ şeklinde yazılır.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kurmak, hem daha kolay kurulması hem de daha az maliyet gerektirmesi bakımından en çok kurulan şirket türlerinden biridir. Bir ya da birden çok ortakla birlikte bir şirket kurmak istiyorsanız Ltd. Şirket kurmalısınız. 

Ortaklık belirlendikten sonra sermaye, adres, amaç, konu, şirket unvanı vs. belirlenir. Bunlar belirlendikten sonra esas sözleşme hazırlanır. 

Limited şirket sözleşmesinde yer alacak bilgiler

Sözleşmede yer alacak bilgiler şunlardır:

 • Şirket adresi
 • Benzersiz bir unvan. (Mali Müşavir, bu unvanın daha önce kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. )
 • Şirket müdürünün adı soyadı. (Müdür, tüm süreçlerden tam yetkili ve tam sorumludur. Şirketi temsil eden ve en çok sorumlu olan kişidir. )
 • Limitet şirket türü birçok alanda kurulabilir. Ama mutlaka en az bir tane faaliyet alanı belirlenmelidir. 
 • Ltd. şirket kurmak, şahıs şirketi kurmaya göre biraz daha zahmetli olsa da doğru bir strateji planı ile kısa sürede bir şirket sahibi olabilirsiniz. 

İlgili içerik: Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

İlgili içerik: 11 Adımda E-Ticaret Nasıl Yapılır?

Limited Şirket Kurma Maliyeti ve Sermayesi Nasıl Belirlenir?

Limited şirket sermayesi nasıl belirlenir

Şirket sermayesi, Ltd. şirket kurarken gerekli işlemler ve giderler için olması gereken para miktarıdır. Şirket kurma maliyetleri esasında ilden ile, bölgeden bölgeye değişir.  

İstanbul’da şirket kurmanın maliyeti daha az iken, diğer illerimizde şirket kurmak daha maliyetlidir. İnternet sitelerinde özellikle ticaret odalarının yayınladığı maliyetlerin ciddi oranda daha fazla olduğunu görürsünüz. 

Yeni yönetmeliklere göre yeni kurulan bir şirketin kasasında zaten parası yoktur. Fiziksel adres, su, elektrik parası gibi giderleri olacağı için bu masraflar da birer sermaye gerektirir. Şirket ortakları, kendi aralarında bu konuları finanse ederler. 

Şirket kuruluş maliyeti hesaplanırken şirket ana sözleşmesinde yer alan kelimelerin sayısı ilk maliyet sebepleri arasında yer alır. İkinci maliyet sebebi de şirket sermayesi oranında tüketiciyi korumak için alınan pay miktarıdır. Ayrıca birçok ticaret odası farklı fiyat politikası uygulamaktadır. 

Şirketin hedefleri, konusu ve sermaye miktarında yapılan değişiklikler de maliyeti artırır. 

Limited Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Limited şirket, genel kurul, genel, müdür
 • Bir limited şirket kurulduğunda imza yetkisi olan kişiler dışında yöneticiler ve genel kurul belirlenmelidir.
 • Bir Mali Müşavir ile görüşülerek ticaret unvanına karar verilir ve tasdik edilir. Ticaret unvanının tasdik edilmesi, sermayenin 4/10.000 tutarının Rekabet Kurulu’na yatırılması ile gerçekleşir.
 • Şirket sözleşmesinin ilgili ticaret sicili memuru tarafından tescil edilmesi gerekir.
 • Resmi şirket adresinin belgelendirilmesi gerekir.
 • Sosyal Güvenlik ve vergi kaydı yapılmalıdır.
 • Ticaret unvanı tescil edilirse Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi‘nde ticaret unvanı ilanı yayınlanmalıdır.

Limited Şirket Organları ve Görevleri Nelerdir?

 1. Genel Kurul
 2. Müdürler Kurulu

1. Genel Kurul

Genel Kurul, şirket ile ilgili önemli ve kritik kararları almakla yetkilidir. Örneğin şirket sözleşmesinde değişiklik yapılması, şirketin feshedilmesi ve şirket müdürünün atanması gibi. 

2. Müdürler Kurulu

Şirketi temsil etmek ve yönetmekle görevli organdır. Birden fazla müdür olabilir. Ama ortaklardan en az 1 kişi şirket müdürü olmalıdır. Müdürler, Türk olmak ya da Türkiye’de ikamet etmek zorunda değillerdir.

Ticaret Sicil Kaydı İçin Gerekli Evraklar

Ticaret Sicil kaydı için gerekli belgeler
 • Şirket kurma işlemleri için oda kayıt evrakları, tescil evrakları ile birlikte MERSİS üzerinden alınır.
 • Ticaret Sicil Memurluğu’na hitaben bir dilekçe hazırlanır.
 • Taahhütname (Taahhütnamede belirtilen NA-CE kodları MERSİS’e girilmelidir. İlk sırada şirketin ana faaliyetine ilişkin NA-CE kodu girilir. Her bir başvuruda en fazla 5 NA-CE kodu seçilebilir.)
 • Kurucularının imzalarının Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda onaylanmış olan şirket sözleşmesi.
 • Yetkilinin vesikalık fotoğrafı ve oda kayıt beyannamesi, ortakların ise nüfus cüzdan fotokopileri.

Zorunlu Olarak Tutulan Açılış Defterleri

Limited şirket, zorunlu olarak tutulan açılış defterleri
 • Yevmiye defteri
 • Divan-ı Kebir defteri
 • Ortaklar pay defteri
 • Genel kurul ve müzakere defteri
 • Vergi dairesi için gerekli belgeler
 • Envanter

Kurum vergisi mükellefleri için: 

 • Vergi dairelerinden alınan işe başlama bildirim formu
 • Şirketi temsil yetkisi olan kişilerin noter onaylı imza sirküleri
 • Onaylanmış nüfus cüzdanı örneği
 • İkametgah belgesi
 • Şirket ana sözleşmesi gazetede yayınlanmış ise Ticaret Sicil onaylı örneği
 • Ticaret Sicil Gazetesi ya da gazete çıkana kadar bunun yerine geçen tescil evrakı

Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Limited şirket özellikleri
 • Sigortacılık ve bankacılık dışında birçok alanda Limited Şirketi kurabilirsiniz.
 • Şirket ortakları, gerçek veya tüzel kişiler olabilirler.
 • Ortak sayısı 50‘yi geçemez.
 • Limited şirket kurmak, hem maliyet hem de prosedür bakımından anonim şirket kurmaktan daha kolaydır.
 • Limited şirketlerde yöneticiler ve genel kurulun bulunması zorunludur.
 • Limited şirket kurmak için en az 10.000 TL sermaye gereklidir.
 • Gerekli sermayenin tamamı, şirket tescili gerçekleştikten sonra 2 yıl içerisinde ödenebilir.
 • Ödeme takvimi, şirket sözleşmesinde belirlenmeli ya da müdürler tarafından hazırlanabilir. 
 • Şirket merkezlerinin bulunduğu yerde ticaret siciline tescil edilen Limited Şirket sözleşmesi bulunur.
 • Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu değillerdir. Ortaklar taahhüt ettikleri sermaye paylarını ve şirket sözleşmesinde bulunan ek ödemeleri ödemekle sorumludurlar.
 • Limited şirketler halka arz edilemez.

Neden Limited Şirket Kurulmalıdır?

Neden Limited Şirket kurulmalıdır

Limited şirket, sermaye şirketidir ve tüzel bir kişiliktir. Yani sizden bağımsız olarak bir ismi, sermayesi, adresi, banka hesabı, müşterisi, alıcısı ve satıcısı olan bir organizasyondur. Dolayısıyla tüm bu işlemleri piyasada yapmak kurumsal bir yapı gerektirir.

Limited şirketler, şahıs şirketleri gibi isim ve soyisimle bitmez. Şahıs şirketi ortakları, tüm mal varlıklarından sorumlu iken Ltd. şirkette ortaklar sadece sermaye ödemekle yükümlüdürler.

Kimler Limited Şirket Kurmalı?

Kimler limited şirket kurmalı

Özellikle e-ticaret yapmak istiyorsanız Limited şirket kurmanız gerekir. Ticaret, ithalat-ihracat işlemleri, online pazar yerleri, evrak istenen bankacılık işlemleri ve özellikle kredi kartı tahsilatı yapacak olanlar Limited şirket kurmak zorundadırlar. 

Ltd. Şirket Kurma Avantajları

 • Limited şirket kurmanın vergisel işlemler yönünden bir avantajı vardır. Şahıs şirketleri için vergi ödemesi zamanla artarken, Limited şirketler için vergi ödemesi, yüzde yirmilik bir oranla sabittir.
 • 70-80 binden fazla gelir elde eden işletmeler için Limited şirket kurmanın maliyeti daha azdır. 
 • Limited şirket kurmanın bir başka avantajı hisselerin devredilebilir olmasıdır. Bu durum, şirketin bir kısmı için veya istediğiniz oranda bir ortak alabilmek ve hissenizi satabilmek demektir.
 • Şahıs firmalarında böyle bir hisse söz konusu olmadığı için şirketi devretmek mümkün değildir. Özellikle ortada bir patent, bir marka varsa ruhsatlı iş yerleri için hisse vermek daha da zordur. 

Kısaca Limited Şirket kurma süreçlerini özetlemek gerekirse;

 • Şirket kurma vekaleti gerekli
 • Şirkete bir isim düşünmek gerek
 • Şirketin bir adresi olacak
 • Bir çalışma alanı seçilmeli
 • Şirketin ortağı olmalı
 • Şirketin sermayesi olmalı

Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra bir Mali Müşavir’e şirketinizi kurma vekaleti verebilirsiniz. Şirketiniz 3-5 gün içerisinde tescillenir, şirket müdürü tarafından imza sirküleri çıkarılır ve noterle şirket kurulmuş olur. 

Son olarak SGK ile çalışacak işçiler için SGK dosyası oluşturulur. Ticaret Bakanlığı, Maliye ve Sosyal Güvenlik kısmı da böylece tamamlanır. 

İlgili içerik: Dropshipping Nedir? Nasıl Yapılır?

Bültenimize
Abone Olun

7/24
Yanınızdayız!

Hemen Bize Ulaşın

E-ticaret
sitenizi oluşturun!

ikas’ı Deneyin
©2022 İKAS Teknoloji A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
trCountryFlag
Türkçe
enCountryFlagİngilizcedeCountryFlagAlmanca